Thermografie | Warmtebeeldcamera

Dakinspecteur Barkhuis en inspectie dakveiligheid:
 
* VCA gecertificeerd
* Onafhankelijk adviesbureau voor zakelijk, particulier en vereniging van Eigenaren (VvE) waar de klant nog centraal staat
* Ook voor technisch advies bij onenigheid met partijen
* Grote en kleine projecten krijgen dezelfde aandacht
* Geen hoge overheadkosten maar een eerlijke prijs

 

Dakinspectie
 
Wanneer u en pand wilt kopen of huren kijkt u natuurlijk naar het aangezicht, hoe zit het in de verf, is het sanitair degelijk. Maar kijkt u ook op het dak ? 
Want juist een DICHT dak boven uw hoofd is essentieel.
Ook als u al eigenaar of huurder bent kan een dakinspectie van groot belang zijn.
Hierbij is belangrijk om te weten dat de eigenaar c.q. verhuurder van een pand verantwoordelijk is voor de constructie van het dak. De huurder daar en tegen is verantwoordelijk voor de waterhuishouding zoals het schoonhouden van de afvoeren en de goten.
 
Door het laten uitvoeren van een dakinspectie door een erkend inspecteur krijgt u inzicht in de kwaliteit van de dakbedekking en de waterhuishouding.
Na verloop van enige jaren vertoont een dak vaak kleine gebreken die op een later tijdstip voor grote problemen kunnen zorgen. Door de dakinspectie tijdig uit te laten voeren, wordt u niet onaangenaam verrast en voorkomt u grote problemen en hoge kosten. 
Barkhuis Dakinspectie is een onafhankelijk, erkend bureau voor zowel zakelijke als particuliere eigenaren c.q. verhuurders en huurders.

 
Inspectie
 
Een inspectie kan bestaan uit verschillende onderdelen

Inspecteren van de bestaande situatie m.b.t. de dakbedekking, lichtstraten, looppaden, diverse aansluitingen zoals gevel, wanden en koepels.
Sinds de opkomst van de eerste IR thermografie-toepassingen onderging de infrarood technologie een ware revolutie. Warmtebeeldcamera’s worden nu o.a. gebruikt ter controle van
procesbewaking en-besturing, isolatie van gebouwen, opsporing van lekken, vroegtijdige slijtage van lagers, etc..

Temperatuurstijgingen duiden bijna op een potentieel gevaar. Omdat de warmtebeeldcamera een non-impact Controletoestel is, biedt het de mogelijkheid om gevarenzones op veilige wijze te detecteren.

Thermische beelden tonen een oververhitte aansluiting die met het blote oog niet waar te nemen is isolatielekken (koudebruggen), losse of slecht aangesloten leidingen lopen warm en zijn duidelijk
zichtbaar op een IR foto.
 

Flir warmtecamera | thermografie Drenthe

 
Adviseren over de te nemen actie wat betreft onderhoud, veiligheids-en noodvoorzieningen (lees ook het onderdeel Veiligheid), te vervangen onderdelen, etc.

 
Van tevoren wordt met u afgesproken welke van de bovenstaande onderdelen u wilt laten uitvoeren.
Na afloop wordt een inspectierapport opgemaakt. In dit rapport worden de geïnspecteerde onderdelen van het dak duidelijk omschreven. Niet alleen de staat van de dakbedekking maar ook de
levensduurverwachting wordt in het rapport opgenomen. Aan het rapport wordt een bijlage met duidelijke foto’s toegevoegd.
 
Nieuwbouw
 
Steeds vaker wordt in de voorbereiding advies gevraagd ter ondersteuning.
Juist in de ontwerpfase is goed advies van essentieel belang om narigheid achteraf te voorkomen.
Het komt teveel voor dat (onder)aannemers derden inschakelen om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren . En juist in die fase kan er veel fout gaan.
Door het uitvoeren van werkplekinspectie tijdens de bouwfase, kunnen details nog worden aangepast/verbeterd. Door het vastleggen van de inspectie in een rapport kan op een later tijdstip onenigheid worden voorkomen.
 
Waarom heeft elk dak jaarlijks onderhoud nodig?
 
Als u jaarlijks uw dak laat reinigen en inspectief onderhoud laat uitvoeren, voorkomt u onaangename verrassingen. ‘tijdens de inspectie worden kleine tekortkomingen gesignaleerd en direct behandeld.
 
Een beginnende onthechting of beschadiging kan simpel worden hersteld waardoor grote onkosten worden vermeden.
 
Technische levensduurverwachting
 
Tijdens de inspectie worden alle belangrijke punten in beeld gebracht waarmee een technische levensduurverwachting wordt bepaald. Hierin wordt aangegeven op wat voor termijn de dakbedekking (mogelijk) zou moeten worden vervangen.
 
Schadeverzekering
 
Als u een keer een beroep op de verzekering moet doen omdat u grote lekkage problemen heeft, is op eerste vraag van de verzekeraar: ”Kunt u mij een inspectie en onderhoudsrapport overleggen?”
U begrijp wel, geen inspectierapport-geen uitkering van de verzekeraar.
 
Veiligheid
 
Wat is werken op hoogte?
 
Als er werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij er gevaar bestaat dat bij een val een persoon letsel of erger kan oplopen, dan moeten er maatregelen worden genomen.
Per jaar overlijden circa 12 mensen na een val van hoogte en een veelvoud hiervan houd blijvend letsel over. Harde cijfers.
 
Veiligheid moet in een vroeg stadium in kaart worden gebracht. Het voorzien dat elk gebouw onderhoud nodig heeft bepaalt welke veilheidsvoorzieningen getroffen moeten worden.
Door het uit laten voeren van een Dak Risico, Inventarisatie en Evaluatie weet u wat voor uw gebouw de beste oplossing is. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld.
 
In het rapport wordt onder andere vermeld de, te verwachten handelingen, daktoetredingen, situaties en voorzieningen die getroffen dienen te worden.
Nadat de voorzieningen zijn geplaatst is een controle zeer belangrijk. |Helaas gebeurd het nog al te vaak dat verkeerde voorzieningen op de verkeerde afstanden worden geplaatst.
 
Een goede uitleg aan de gebruikers mag niet ontbreken, omdat anders de voorzieningen onjuist gebruikt kunnen worden. Deze uitleg kan persoonlijk worden gegeven of in een zogenaamde Toolbox.

Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis

Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis